สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผลการประกวดผลงานนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับอุดมศึกษาราชมงคลศรีวิชัยประจำปี 2560

                         สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ส่งผลงานนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เข้าร่วมประกวดในงาน"การประกวดผลงานนวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับอุดมศึกษา" ภายใต้งานราชมงคลศรีวิชัยประจำปี 2560  

                          ผลการประกวดผลงานนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับอุดมศึกษาราชมงคลศรีวิชัยประจำปี 2560  

                           1. เหรียญเงิน ชื่อผลงาน การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของน้ำยางพาราโดยใช้เทคนิคตังเก็บประจุ เจ้าของผลงาน นางสาวอาตีกะห์  เจะอามะ นางสาวอัซมะ  แชลี และนายสมกรณ์ ชัยวรากรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

                           2.เหรียญทองแดง  ชื่อผลงาน การพัฒนาคอนกรีตผสมเถ้าเพื่อลดต้นทุนทางเศษฐศาสตร์ เจ้าของผลงาน นางสาวนูรฮายาตี กูนิง  นางสาวสุไฮลา  ยูโซ๊ะ นางฐิติรัตน์  นิลวิจิตร อาจารย์ที่ปรึกษา

                        จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่