คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
ดร.นฤมล ทองมาก
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
ความเชี่ยวชาญ :

- Membrane Technology
- Water/Wastewater Treatment
- Waste Utilization

อีเมล์ :
narumol.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70000
ชื่อ :
นางสาวจุฑามาศ แก้วมณี
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานจัดการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
jutamas.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70003
ชื่อ :
ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
paweena.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70003
ชื่อ :
นางอธิพร สมจิตต์
ตำแหน่ง :
รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
athiporn.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 71000