คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2564 ประเภทศรีตรังสะพรั่งบาน สาขาการบริหารองค์กรภาครัฐหรือเอกชน

แกลเลอรี่