คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรคณะวิทย์ฯ คว้า 2 รางวัล เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565 (KM YRU FORUM 2022)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมนำเสนอผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565 (KM YRU FORUM 2022) โดยสามารถคว้า 2 รางวัล ดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ หัวหน้างานจัดการศึกษา และอาจารย์อิมรอน แวมง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี ในหัวข้อ "การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยมือถือ ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ YRU e-Learning เป็นฐาน"
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูนีเร๊าะ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ลิขิต ลาเต๊ะ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ และนางสาวศศิธร วิโนทัย นักวิชาการศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี ในหัวข้อ "การส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา"

แกลเลอรี่