คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรคณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมพิธีถวายราชสดุดี น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 เนื่องในวันราชภัฏ 66 พร้อมรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ 66 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ภายในงานมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้รับรางวัล ดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ
  • นางอธิพร สมจิตต์ รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
  • นางสาวฮัสวานี โส๊ะสันสะ และนางสาวสีตีมาเรียม สาเมาะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น (ประเภททีม)
  • นางสาวตัสนีม เจ๊ะแล๊ะ นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น (ประเภทเดี่ยว)

แกลเลอรี่