คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. คว้า 21 รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)

ประเภทบรรยาย (Oral Presentation)

ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Mathematics, Science, and Applied Science)

ระดับนานาชาติ

 • รางวัลชมเชย : อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์ จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผลงานวิจัย "Cathode Electric Signal from a Low-Temperature Ceramic Molten-carbonate Fuel Cell Using a Carbonate Composite Electrolyte"

ระดับชาติ

 • รางวัลชนะเลิศ : อาจารย์ ดร.ยาสมี เลาหสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากผลงานวิจัย "ความคงตัวต่อพีเอชและอุณหภูมิของสารสีธรรมชาติจากเชื้อรา sp. YRU01"
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 : อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นายจารุ นิคม และอาจารย์ ดร.ยาสมี เลาหสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากผลงานวิจัย "การควบคุมทางชีวภาพของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่คัดแยกจากก้านใบทุเรียนพื้นบ้านในการยับยั้งโรคเหี่ยวในพืช"
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 : นางสาวซารียะห์ มูซอเลาะยา นักศึกษาหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุรเดช มัจฉาเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มีชัย อาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัย "ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและสมบัติเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติผสมสารสกัดจากไพลและเปลือกมังคุด"

ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Mathematics, Science, and Technology Teaching)

ระดับชาติ

 • รางวัลชนะเลิศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา จากผลงานวิจัย "การจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่งผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในรายวิชาเคมี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 : นางสาวคอลีฟะห์ มะสันติ ครูโรงเรียนบ้านนาลาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แพงทิพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา จากผลงานวิจัย "ผลการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้ง “สตูลวันเดอร์แลนด์" เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2"
 • รางวัลชมเชย : นางสาวอาอีเซาะห์ เจ๊ะอาแซ นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี อาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัย "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเชิงขั้วของจํานวนเชิงซ้อน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา"

ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย (Computer Science, Information Technology, and Multimedia)

ระดับชาติ

 • รางวัลชนะเลิศ : อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อับดุลเลาะ บากา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์แพรวศรี เดิมราช อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากผลงานวิจัย "ระบบบริหารจัดการขยะออนไลน์"
 • รางวัลชมเชย : นายนัจญมีน ยะระ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และอาจารย์รุสนี กาแมแล อาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัย "ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล"

 

ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Mathematics, Science, and Applied Science)

ระดับชาติ

 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 : นางสาวฮัสวานี โส๊ะสันสะ นางสาวสุรัยญา มะลี นางสาวการีมะห์ ลาเต๊ะ และนางสาวซาฮีรา ดือเระ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณกัษมา ฮารน อาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัย "การพัฒนาตํารับและทดสอบคุณภาพเบื้องต้นของโลชั่นบํารุงผิวที่มีส่วนผสมสารสกัดธรรมชาติ"
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 : นางสาวซอฟียะห์ ยูโซะ และนางสาวอาดีลา เด็ง นักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุธิมา ปรีเปรม อาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัย "การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากอาหารหมักและการประยุกต์ใช้ในปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช"
 • รางวัลชมเชย : นางสาวฮัสวานี สามา และนางสาวแวปัทมา แวกาเดร์ นักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ อาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัย "แผ่นกรองสมุนไพรสําหรับหน้ากากอนามัยป้องกันจุลินทรีย์"

ด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (Agriculture, Animal Science, Fishery and Food Science and Nutrition)

ระดับชาติ

 • รางวัลชนะเลิศ : นางสาวสาลินี อาหลัง และนางสาวอามีเนาะ มอน๋อง นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทบ เวทโอสถ อาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัย "การใช้น้ำเลี้ยงเซลล์จากแบคทีเรียเอนโดไฟต์ Bacillus altitudinis YRU_S1-1 และ Bacillus stratosphericus YRU_S1-6 ต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum ในทุเรียนระยะต้นกล้า"
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 : อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล นางสาวภารดี พละไชย นักวิทยาศาสตร์ นางสาวนูรีดา กะมานิ๊ และนางสาวพุฒิยา รัตนศิริวัฒน์ จากผลงานวิจัย "การศึกษากระบวนการผลิตกล้วยหิน (Musa sapientum Lin.) อบม้วน"
 • รางวัลชมเชย : นายอามีนฟาดี ดอเลาะ นายอิบรอเฮง ดีแม และนายอับดุลฮากีม หะดาตู นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หนูละออง อาจารย์บุคอรี มะตูแก และนายอับดุลรอฮิม เปาะอีแต อาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัย "ผลของการใช้ใบกระถินและใบสะเดาต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและปริมาณซากของไก่เนื้อ"

ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Public Health, Health Science, and Environmental Science)

ระดับชาติ

 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากผลงานวิจัย "รูปแบบการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะของชุมชน ตําบลห้วยกระทิง อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา"

ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Mathematics, Science, and Technology Teaching)

ระดับนานาชาติ

 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 : นางสาวนินุรไอนี บาเหะ นางปาตีเมาะ ชูเดช และนางสาวซอบรียะห์ ยามินม๊ะ นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ เต็มดี อาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัย "Multiplication Table Hands - on Activities for Developing Mathematics Achievement in Learning Multiplication of Grade 2 Students"

ระดับชาติ

 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 : นางสาวอารีนา มาซู นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แพงทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และนางสาวนูรฮายาตี บาเหาะ ครูโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จากผลงานวิจัย "ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)"
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 : นางสาวพูซีย๊ะ โซะบารู และนางสาวกัสนี ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แพงทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัย "การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การแก้ไขปัญหาอย่างง่ายรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3"
 • รางวัลชมเชย : นางสาวนูรซาฮีร่า วานิ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แพงทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และนางสาวสุจิรา แวอาแซ ครูโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จากผลงานวิจัย "ผลการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เรื่อง การเขียนผังงาน (Flowchart) วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5"

ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ (Innovation, Technology, and Creativity)

ระดับชาติ

 • รางวัลชมเชย : นางสาวนูรียะห์ บือนีมะเร๊ะ นางสาวนุรฮีซาตีฮ์ โฉมอุภัย นางสาวซาฟีรา หะยียูนุ นายอับดุลอานัส ยือโระ และนางสาวนูรซูฮาดา บินดุลเลาะ นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ อาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัย "การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปบอลยางพาราโดยใช้แม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติ"

แกลเลอรี่