คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรคณะวิทย์ฯ คว้า 3 รางวัลวันราชภัฏ 61

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 วันราชภัฏ 61 : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในงานมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ 61 ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้รับรางวัล ดังนี้

- รางวัลดีเด่น (ประเภทอาจารย์) ได้แก่ ผศ.สุภา ยธิกุล จากหลักสูตรคณิตศาสตร์
- รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างและสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว จากหลักสูตรฟิสิกส์
- รางวัลดีเด่น (ประเภทนักศึกษา) ประเภทบุคคลด้านวิชาการและสังคม ได้แก่ นายแวอัสรี แวมายิ จากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

แกลเลอรี่