คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการวิจัยกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและหาแนวทางเกี่ยวกับการวิจัยและการจัดกิจกรรมนักศึกษากับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5

แกลเลอรี่