คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์หลักสูตรเคมีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี ประธานหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคั่งและยั่งยืน” ณ โรงแรมบีพีสมิหลา จังหวัดสงขลา โดยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง "PNA-DNA Hybridization Detection with One-step Electrodeposition using Nanomaterials Modified Gold Electrode" และได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารทักษิณฉบับพิเศษ (TCI กลุ่ม 1) เป็น 1 ใน 20 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากทั้งหมด 385 เรื่อง

แกลเลอรี่