คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คว้า 2 รางวัลในงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา ปี 2561

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา ปี 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา โดยสามารถคว้าได้ 2 รางวัล ได้แก่

- นางสาวนุรไอนี เลาะยะผา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยาย ในวิจัยกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) จากผลงานวิจัยเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนปริมาณโลหะหนักในพื้นที่แหล่งรับน้ำธรรมชาติในตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา"

- นางสาวอิสติณนา มูหะมัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบรรยาย จากผลงานวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของอาหารที่วางขายในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา"

แกลเลอรี่