คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ได้รับรางวัลในงานคืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มอ.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัล "ครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์" ในงานคืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แกลเลอรี่