คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ คว้า 2 รางวัล เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คว้า 2 รางวัล การนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้

- รางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง "การบริหารงานและการจัดการงานวิจัยทางด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมสู่ความสําเร็จของบริการวิชาการในระดับชุมชน" โดยอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว

- รางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ไอซีที เรื่อง "การประยุกต์ใช้ Google Sheet ในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ" โดยอาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ นางอธิพร สมจิตต์ นางสาวซุรียาณี อาบูวะ และนางธัญรัศม์ รัตนกุล

โดยรับมอบเกียรติบัตรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ในการประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562 ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่