คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน่วยงานภายใน มรย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้