คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ คว้า 5 รางวัล การประกวดนวัตกรรม งาน มรย.วิชาการ 62 “นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม งาน มรย.วิชาการ 62 “นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรสามารถคว้าได้ 5 รางวัล ประกอบด้วย

การประกวดประเภทหลักสูตร

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นวัตกรรมเรื่อง "ระบบบ้านอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" โดยนางสาวอัสสมา สมาแอ และนางสาวสีตีคอลีเย๊าะ มะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์ ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นวัตกรรมเรื่อง "ครีมบำรุงผิวต้านแบคทีเรีย" โดยนางสาวอาอีซะห์ ลือบานะ นางสาวอัลวานี สะวะ และนางสาวฮานาอี บราเฮง นักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยา มีอาจารย์คอสียาห์ สะลี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ นวัตกรรมเรื่อง "การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เรื่อง อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" โดยนางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ และนางสาวยัสมูน สาและ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา มีอาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ นวัตกรรมเรื่อง "Biogel Super Plus Production from Bagasse for Anti Pathegenic Bacteria" โดยนางสาวนูร์ฟาติน ยะโก๊ะ นางสาวศุภรัตน์ ด่อล๊ะ นางสาวสาลานี หะ นางสาวรอยฮาน แวนาแว นางสาวกัรตีนี ยาโงะ และนางสาวฮารีณี มามะ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มีอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การประกวดประเภททั่วไป

  • รางวัลชมเชย ได้แก่ นวัตกรรมเรื่อง "ข้าวเกรียบปลากึ่งสำเร็จรูปสำหรับคนรักสุขภาพ" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์มาหะมะดารี แวโนะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

แกลเลอรี่