คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้า 5 รางวัล การประกวดนวัตกรรมในงาน Youthpreneur Revolution and Innovation Challenge 2019 ณ University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ อาจารย์ ดร.นิราณี บือราเฮง และอาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ นำนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรสัตวศาสตร์ และหลักสูตรชีววิทยา ร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรม ในงาน Youthpreneur Revolution and Innovation Challenge 2019 ณ University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถคว้าได้ 5 รางวัล ดังนี้

- รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานนวัตกรรมในหัวข้อ VERMI-PEAT โดยนางสาวรุสนาณี อาแว และนายฟัรฮัม วาหะ จากหลักสูตรเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ และอาจารย์ ดร.นิราณี บือราเฮง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานนวัตกรรมในหัวข้อ Halal gelatin from white bait fish (Escualosa thoracat) scales โดยนายอิรหัม กือจิ และนางสาวนิลาวัลย์ นิดือมอง จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานนวัตกรรมในหัวข้อ Product Innovation of Stingless bee at Yala, Thailand โดยนางสาวกูไลลา กุหนิ จากหลักสูตรชีววิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงานนวัตกรรมในหัวข้อ Production of drinking yoghurt from goat milk mix with mulberry โดยนางสาวนูรีซัน ฮูเซ็น จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีอาจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงานนวัตกรรมในหัวข้อ Sweepers Fecal in Animal โดยนางสาวมัรญาณี เหมโคกน้อย และนายมูฮัมมัดลุตฟีร์ อาเกะ จากหลักสูตรสัตวศาสตร์ โดยมีอาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลเลอรี่