คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับการคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563" จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563" จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แกลเลอรี่