คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมงานวันราชภัฏ 64 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” พร้อมคว้า 9 รางวัล บุคคลดีเด่น

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส "14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 64 : คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ภายในงานมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่นและบุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 64 โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้รับรางวัล ดังนี้

- อาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ ประธานหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ
- นายอารอฟัต อาบู นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้นำดีเด่น
- นางสาวอาเรีย มะแห นางสาวซูบายด๊ะ มะแซ นางสาวสุใบด๊ะ เลาะลาแม นางสาวนูรฮานีซา สาเร๊ะ นางสาวนาซูรา วาแม นางสาวสูไรดา ยามา และนางสาวนูรไลลา บือแน ในนามทีม Green Youth จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น (ประเภททีม)
- นางสาวฮูดา เจ๊ะแวมาแจ นางสาวอารีดา ยามา นางสาวนุร์อาตีก๊ะ โวะ และนางสาวซาฟีรา สาและ ในนามทีม Good Health Good life จากหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น (ประเภททีม)
- ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ
- อาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่