คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง การประกวดนวัตกรรม THE 5TH INTERNATIONAL INNOVATION, DESIGN AND ARTICULATION ณ University Teknologi MARA Perlis Branch ประเทศมาเลเซีย

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมการเข้าประกวดในงาน THE 5TH INTERNATIONAL INNOVATION, DESIGN AND ARTICULATION ณ University Teknologi MARA Perlis Branch ประเทศมาเลเซีย มีผลงานร่วมประกวดทั้งหมด 400 นวัตกรรม โดยสามารถคว้ารางวัล ดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา อาจารย์มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และนายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทอง จากนวัตกรรมเรื่อง “LOW HEAD PICO-HYDROPOWER GENERATOR”
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองแดง จากนวัตกรรมเรื่อง “A DESIGN AND EFFECTS OF EDUCATIONAL MOBILE APPLICATION FOR LANGUAGE AND MATHEMATICS LEARNING IN 21ST CENTURY”
  • อาจารย์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองแดง จากนวัตกรรมเรื่อง “COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF ACTIVATED CARBON BASED ON NITROGEN-RICH GREEN LEAVES AND THEIR SUPERCAPACITOR APPLICATION”
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง Dr.Johnny J Moye จาก International Technology and Engineering Educators Association, United States ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชมาน อาแด อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และคุณสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองแดง จากนวัตกรรมเรื่อง “First Report of Efficacy Study of Bioextract (PLANT VACCINE : YRU 1) to Control Pestalotiopsis sp. Affecting Para Rubber Leaf Disease (Hevea Brasiliensis Muell. Arg) Under Climate Variability”
  • อาจารย์ ดร.ฮาซัน ดอปอ ประธานหลักสูตรเคมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชมาน อาแด อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองแดง จากนวัตกรรมเรื่อง “NATURAL RUBBER FOAM INSOLE FOR CRACKED HEELS TREATMENT”
  • นางสาวโสรญา เจะแต นางสาวนุรีมา แวโดยี นางสาวพาตีเมาะ สาหะ นายอาหมัด แวบือราเฮง นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ จากวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองแดง จากนวัตกรรมเรื่อง “DRIED KAENG TAI PLA PRODUCTS BY FAR-INFRARED DRYER”

แกลเลอรี่