คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–23 เมษายน 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดงานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเทเพื่องานด้านการเกษตร มีพระราชดำริและโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรมาตลอดรัชกาล เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยและทั่วโลก นอกจากนั้นการจัดงานครั้งนี้ได้ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทักษะปฏิบัติด้านการเกษตรของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายของนักศึกษาและอาจารย์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีของนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน และขยายผลสู่วงกว้างนำมาซึ่งความสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม และในปีนี้ยังมีนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส และ University of  Kalantan Malaysia (UMK) จากประเทศมาเลเซีย มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแข่งขันทักษะการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง 11 ทักษะ คือ ทักษะการพูดเกี่ยวกับการเกษตรในที่ชุมชน ทักษะการเขียนและเสนอแผนธุรกิจเกษตร การตอบปัญหาด้านการเกษตร การเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ด้านการเกษตร ทักษะการเข้าด้ามจอบและการทำแปลง ทักษะการขยายพันธุ์พืช ทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด ทักษะการจัดสวนหย่อม ทักษะการจัดตู้ปลา ทักษะการผ่าและตกแต่งซากสัตว์ปีก และทักษะการล้มโค รวมถึงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างความรักความสามัคคี การนำเพื่อนชมฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรในศูนย์แม่ลาน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการสังสรรค์การถ่ายทอดศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เน้นเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตรตลอดรัชกาล

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการเกษตร มีดังนี้

การแข่งขันการประกวดจัดตู้ปลา

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวิศิน ชัยศิริ นายซอฟียูดีน มะแอ และนายโซปรี วันทอง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายณรงค์ บือราเฮง นายนิฮาซัน แวสะตาปอ และนายไฟซอล เย็ง จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายซาฟี ยอฆอร์ นายบูราฮาน มะลี และนายอุสมานต์ หาดใหญ่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การแข่งขันการเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายบูคอรี เจะและ และนางสาวฮาลีหม๊ะ ดือราโอะ จากวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายมุสริน สามะ และนางสาวฟาซีรา เจะเลาะ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, นายลุตฟีย์ มะแตหะ และนางสาวญารอดะห์ วาแม จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายอิสมันตร์ มะเกะ และนางสาวนูรีดา ผดุง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธนาภรณ์ ชัยภักดี และนางสาวสุรัยยา มะสาและ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายมูซัมมิล มะแคและ และนายโซเฟียน ยูโซ๊ะ จากวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวนูรมี เจะหะมะ และนางสาวนาซีรา เจ๊ะแม จากวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส

การแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวการีมะห์ มะมิง และนางสาวรุสนี ดีเยาะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวฟารีลา มะลี และนางสาวอัฟนาน ดิง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวไอดา มัยดิง และฮาฟิสซัน บือราเฮง จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การแข่งขันการขยายพันธุ์พืช

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอุสมาน ลอดิง และนายอิสกันดา เจะแม็ง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวนุสรี สาแล และนางสาวแวรุสมี ยายิ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวคอรีเยาะ แวสะมาแอ และนางสาวอัสมา ดือราเซะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การแข่งขันการตัดแต่งซากสัตว์ปีก

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพักรี ดอเลาะเจ๊ะแต และนางสาวอารีนา แวนาแว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายอิสกันดาร์ อูเซ็ง และนางสาวมยุรินทร์ ไชยพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายสาริน ใบระหมาน และนางสาวฑิตฐิตา เจี้ยนเซ่ง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การแข่งขันการทำก้อนขี้เลื่อยเพาะเห็ด

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมูซอฟัร เจ๊ะโอะ และนายซัมสูรี สีนำนุง จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายอับดุลเลาะ คาสะนิมิง และนายอุสมาน เจ๊ะลาเตะ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายสนั่น รัตนพรหม และนางสาวจรรยาพร ทองดำ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การแข่งขันการจัดสวน

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายซานูอามีดิน อูมา นายธรรมรงค์ มะอุเซ็ง นายสุรเชษฐ พิฒิไพโรจน์ และนางสาวฟารีดะห์ ไทยสนิท จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวต่วนมาเรียม โตะนิแต นางสาวฮาสาน๊ะ ดอนิ นายมัรวัน แปเฮาะอีเล และนายอับดุลฮาฟิร ตาตอเล๊ะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวไลลา อาเด็ง นางสาวหฤดี แก้วใส นางสาวไสนุง กุโน และนางสาวซูซียาน่า ดอเลาะ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การแข่งขันการพูดในที่ชุมชน

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอัสมี แซะแม จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวมกวาริญ ข่าทิพญ์นาที จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายนูรุตดีน  หวันสาเม๊ะ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การแข่งขันการคล้องโคและล้มโค

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอาดัม กาเราะ นายละฮหมัด อาแวกือจิ นายอิลฮิม มาแต และนางสาวสุฮัยลา อูสะนะ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสุลกีฟลี ยะโก๊ะ นายยุสรอน มามะ นายมุสริม สามะ และนางสาวนาฤมา ซาซารี จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายสาริน ใบระหมาน นายนุติพงศ์ หมันยัง นางสาวสุนิดา เพ็ชรเพ็ง และนายชัยวัฒน์ เพชรโชติ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แกลเลอรี่