มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

สถิติและการวิจัย

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

คณิตศาสตร์ศึกษา

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวนุชนาถ เต็มดี
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

วิยุต

ทฤษฎีกราฟ

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

สถิติและการวิจัย

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาธินี วารีศรี
ตำแหน่ง :
กรรมการและเลขานุการ
ความเชี่ยวชาญ :

ทฤษฎีจำนวน

เทคโนโลยีสำหรับครูคณิต

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายปฏิพัทธ์ ชุมเกศ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :

คณิตวิเคราะห์ (Mathematical Analysis)

ทฤษฎีจำนวน (Number theory)

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ