มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ติดต่อเรา

ข้อมูลที่อยู่ติดต่อ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000  
โทร. 073-299628 หรือ 073-227151 ต่อ 70000 โทรสาร. 073-299629 
E-mail : phd.smc@yru.ac.th

Facebook : ปร.ด. การสอนวิทย์ คณิต คอม