สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

สาขาสัตวศาสตร์ (อาคาร 15 ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

โทร. 073-299628 ต่อ 72105 โทรสาร. 073-299629

e-mail http://suwanna.th.yru.ac.th