Animal Science and Livestock Business
Faculty of Science Technology and Agriculture, Yala Rajabhat University

Small ruminant production

ตั้งอยู่ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หมู่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 94180 มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ มีโรงเรือน 2 หลัง แปลงหญ้า 1 แปลง เน้นการผลิตแพะนม รองรับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา 

 

File

Download

Gallery